W dniu 8 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie nowa uchwała Rady Miasta Kielce Nr XXII/446/2016 z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielc. Zmieniły się zasady nabywania darmowych biletów dla rodzin wielodzietnych.

Bezpłatne przejazdy na podstawie biletu okresowego 90-dniowego przysługują dla trzeciego i kolejnego dziecka z rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Miasta Kielce do ukończenia 18 roku życia,
a w przypadku pobierania nauki w szkole lub w szkole wyższej - nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.
Decyzja, które z dzieci w rodzinie wielodzietnej, otrzymają bezpłatne bilety okresowe należy do rodzica lub opiekuna.
Wydany bilet okresowy na 90 dni zachowuje ważność, pomimo iż w trakcie trwania biletu, utraci ważność Karta Dużej Rodziny.


Przy ubieganiu się o wydanie bezpłatnych biletów należy przedłożyć do wglądu:

  1. Karty Dużej Rodziny wszystkich dzieci w danej rodzinie wielodzietnej, w tym obowiązkowo Karty Dużej Rodziny dzieci, które mają otrzymać bezpłatne bilety.
  2. Legitymację szkolną lub studencką w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia, które mają otrzymać bezpłatny bilet.
  3. Zaświadczenie, o którym mowa § 2 ust. 3 Programu, w przypadku dziecka,przebywającego w zawodowej rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka, poza terenem Miasta Kielce.

W przypadku braku możliwości przedłożenia do wglądu Kart Dużej Rodziny dzieci z rodziny wielodzietnej, przebywających poza Kielcami, możliwe jest złożenie, pisemnego oświadczenia członka rodziny wielodzietnej, posiadającego pełną zdolność do czynności prawnej, o liczbie dzieci w rodzinie, posiadających Kartę Dużej Rodziny. Oświadczenie będzie podlegało weryfikacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach.


Bezpłatne bilety okresowe dla dziecka z rodziny wielodzietnej są wydawane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach (Punkt Obsługi Pasażera, ul. Głowackiego 4) na podstawie pisemnego oświadczenia, które można pobrać TUTAJ.

Kielecka karta miejska

Dworzec autobusowy

dworzec

Rozkłady mobilne

Miejski telefon zaufania

telefon195 13

Czynny całodobowo (bezpłatny z telefonu stacjonarnego)

Online

Odwiedza nas 202 gości oraz 0 użytkowników.