Uprawnienia

do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach

UPRAWNIENIA GMINNE

Lp.

Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych

Dokument uprawniający

1

Dzieci w wieku do 4 lat.

Oświadczenie opiekuna.

2

Osoby, które ukończyły 70 lat.

Dokument potwierdzający wiek i tożsamość.

3

Niepełnosprawni w stopniu znacznym wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, wydana przez Miejski (Powiatowy) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z wpisanym znacznym stopniem niepełnosprawności lub imienny bilet elektroniczny.

4

Niewidomi wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, wydana przez Miejski (Powiatowy) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z wpisanym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z przyczyną niepełnosprawności 04-0 lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub imienny bilet elektroniczny *.

5

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia.

Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" I stopnia i dokument potwierdzający tożsamość lub imienny bilet elektroniczny.

6

Dzieci niedosłyszące do 16 roku życia.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wydana przez Miejski (Powiatowy) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisaną przyczyną niepełnosprawności 03 - L lub legitymacja Polskiego Związku Głuchych lub imienny bilet elektroniczny.

7

Pracownik MPK Sp. z o.o w Kielcach albo jeden z członków rodziny pracownika: współmałżonek lub dziecko pracownika do ukończenia 24 roku życia.

Legitymacja wydana przez MPK Sp. z o.o. w Kielcach, zawierająca dane osoby uprawnionej do przejazdu bezpłatnego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

8

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Kielcach.

Legitymacja służbowa Straży Miejskiej w Kielcach.

9

Funkcjonariusze Policji.

Legitymacja służbowa Policji.

10 Zasłużony Dawca Przeszczepu Legitymacja Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wg wzoru okreslonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2008 roku w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu" (dz. U. Nr 168 poz. 1043)

Lp.

Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych 50%

Dokument uprawniający

1

Dzieci w wieku od 4 do 7 lat.

Oświadczenie opiekuna.

2

Dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponad podstawowych do ukończenia 21 roku życia.

Legitymacja szkolna, wydana według wzoru określonego przez MENiS lub MEN.

3

Emeryci.

Legitymacja emeryta wraz z dokumentem tożsamości lub imienny bilet elektroniczny.

4

Inwalidzi z orzeczeniem ustalającym umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, wydana przez Miejski (Powiatowy) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisanym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub imienny bilet elektroniczny.

5

Inwalidzi słuchu.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, wydana przez Miejski (Powiatowy) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisanym  umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i przyczyną  niepełnosprawności 03-L lub legitymacja Polskiego Związku Głuchych lub imienny bilet elektroniczny.

6

Studenci i uczniowie zagranicznych szkół wyższych i średnich, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia.

Międzynarodowa legitymacja ISIC (International Student Identity Card).

7

Uczestnicy studiów doktoranckich.

Legitymacja określona w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2011r., Nr 225, poz. 1351).

8

 

Osoby powyżej 60 roku życia

 

Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Miasta Kielce wydawana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz dokument tożsamości

Lp.

Osoby uprawnione do przejazdów za 1 zł przez 365 dni

Dokument uprawniający

 1

Działacz opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana z powodów politycznych zamieszkała na terenie miasta Kielce lub gmin ościennych, z którymi gmina Kielce zawarła porozumienie w sprawie lokalnego transportu zbiorowego

Imienny bilet elektroniczny

Podstawa prawna: Uchwałą Nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 06.12.2012r.

UPRAWNIENIA USTAWOWE

Lp.

Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych

Dokument uprawniający

1

Posłowie i senatorowie - na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dn. 09.05.1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011r. Nr 7 poz. 29 z późn. zm.)

Legitymacja poselska lub senatorska.

2

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidzie zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej - na podstawie art.1 16 ust 1 oraz art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010r. Nr 101 poz. 648 z późn. zm.)

Książka inwalidy wojennego-wojskowego.

3

Dzieci pięcioletnie niepełnosprawne, oraz dzieci objęte kształceniem specjalnym do przedszkola lub ośrodka wychowawczego oraz ich opiekunowie - na podstawie art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych wzór MENiS-II/181/2 lub MEN-I/52/2.

4

Uczniowie niepełnosprawni do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z opiekunem - na podstawie art. 17 ust. 3a pkt.1 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., poz 256 z późn. zm.)

Legitymacja ucznia niepełnosprawnego wzór MENiS-II/182/2, MEN-I/51/2 lub MEN-I/50a-N/2 .

5

Uczniowie niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym lub znacznym z przyczyną niepełnosprawności 05-R lub 01-U do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia wraz z opiekunem (Dz. U. z 2004r., poz 256 z późn. zm.)

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, wydana przez Miejski (Powiatowy) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z wpisanym stopniem umiarkowanym lub znacznym z przyczyną niepełnosprawności 05-R lub 01-U wraz z legitymacją szkolną.

6

Dzieci i młodzież upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, a także z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi w czasie przejazdu do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia wraz z opiekunem - na podstawie art. 17 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., poz. 256 z późn. zm.)

Legitymacja ucznia niepełnosprawnego wzór MENiS-II/182/2, MEN-I/51/2 lub MEN-I/50a-N/2.

Lp.

Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych 50%

Dokument uprawniający

1

Studenci szkół wyższych (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich) na podstawie art. 188 ustawy z dnia 27.07.2005r. (Dz. U. z 2012r., poz 572)

Legitymacja studencka
2

Kombatanci i osoby represjonowane oraz inne osoby uprawnione - na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24.01.1991r. o kombatantach oraz osobach represjonowanych (Dz. U. z 2012r., poz 400)

Zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacja osoby represjonowanej.

3

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa - na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1203)

Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty

* „Do bezpłatnych przejazdów Komunikacją Miejską w Kielcach wraz  z opiekunem uprawniają również legitymacje osób niepełnosprawnych z wpisanym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z przyczyną niepełnosprawności oznaczoną symbolami „0” oraz „§26 pkt 1 lit h”. 

Fundusze Europejskie

banner fundusze

Jak dojade

 white2.png

Tickets with SkyCash in Kielce

SkyCash

Communication Centre in Kielce

dworzec

ePUAP

epuap

myBus online