Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 424/2015

Prezydenta Miasta Kielce z dnia 5 listopada 2015r.

REGULAMIN

OKREŚLAJĄCY WARUNKI OBSŁUGI PODRÓŻNYCH ORAZ PRZEWOZU OSÓB I RZECZY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ (LOKALNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM) ORGANIZOWANEJ PRZEZ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad korzystania przez pasażerów z usług przewozowych w ramach komunikacji miejskiej na terenie Kielc i gmin, z którymi zawarte zostały porozumienia międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, organizowanych przez jednostkę budżetową Miasta Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach.
2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. komunikacja miejska - przewozy świadczone na zlecenie ZTM przez Operatorów w ramach regularnych linii komunikacyjnych, zgodnie z podanymi do publicznej wiadomości rozkładami jazdy;
 2. organizator przewozów - jednostka budżetowa Miasta Kielce, powołana przez Radę Miasta Kielce dla organizacji i zarządzania komunikacją miejską w Kielcach i na terenie gmin objętych porozumieniami międzygminnymi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zwana dalej Zarządem Transportu Miejskiego lub w skrócie ZTM;
 3. operator - przewoźnik wykonujący na podstawie umowy zawartej z ZTM usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej);
 4. pojazd - środek transportu wykorzystywany przez Operatora w komunikacji miejskiej, posiadający wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczenia do ruchu;
 5. przewóz - transport osób i zabranych ze sobą rzeczy, wykonywany przez Operatorów na podstawie umowy zawartej z ZTM;
 6. pasażer - osoba, która zawarła umowę przewozu;
 7. przystanek komunikacyjny, przystanek - oznakowane właściwymi znakami drogowymi miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów z pojazdu na danej linii komunikacyjnej;
 8. dokument przewozu - dokument uprawniający pasażera do przejazdu środkiem komunikacji miejskiej;
 9. rozkład jazdy - określony na podstawie prawa przewozowego plan, według którego mają się odbywać kursowania pojazdów, podawany do publicznej wiadomości;
 10. e-karta - elektroniczna karta będąca między innymi nośnikiem biletów komunikacji miejskiej, informacji o uprawnieniach do ulgowych / bezpłatnych przejazdów oraz funkcji płatniczej działającej na zasadzie przedpłaconej karty, tzw. karty prepaid.

3. W sprawach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), ustawa z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce.

II. Zasady korzystania z usług komunikacji miejskiej:

1. Z przejazdów w komunikacji miejskiej można korzystać na następujących zasadach:

 1. Z usług przewozowych komunikacji miejskiej w Kielcach można korzystać tylko na podstawie dokumentów przewozu, którymi są e-karty lub bilety papierowe z napisem Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, ZTM Kielce lub ZTM.
 2. Pasażer jest obowiązany posiadać ważny bilet/e-kartę przez cały okres jazdy i okazywać go na żądanie służbom kontrolnym.
 3. Podczas kontroli biletów pasażer obowiązany jest okazać bilet/e-kartę i (lub) dokument uprawniający do ulgowego albo bezpłatnego przejazdu.
 4. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu jednorazowego , na podstawie którego odbywa lub odbył przejazd w komunikacji miejskiej, innej osobie w celu użycia przez tą osobę otrzymanego biletu do odbycia przejazdu w komunikacji miejskiej.
 5. Po wejściu do pojazdu pasażer obowiązany jest niezwłocznie i bez wezwania skasować bilet   za przejazd, a w przypadku nie posiadania biletu nabyć bilet w biletomacie, a w przypadku jego niesprawności, nabyć bilet u kierowcy i go skasować lub w przypadku biletu elektronicznego należy  w momencie wejścia do pojazdu zbliżyć e-kartę do kasownika/czytnika w celu zarejestrowania przejazdu.
 6. Przy wyjściu należy ponownie zbliżyć e-kartę do kasownika/czytnika w celu wyrejestrowania przejazdu. Wyrejestrowania przejazdu nie wymaga się w przypadku elektronicznych biletów okresowych.
 7. W przypadku wystąpienia problemów z zarejestrowaniem e-karty w kasowniku należy ponowić próbę w kolejnym kasowniku. Po nieudanych próbach należy uiścić opłatę za przejazd za pomocą biletu papierowego a nieprawidłowości w działaniu e-karty zgłosić w Punkcie Sprzedaży Biletów ZTM.
 8. Bilet uznaje się za nieważny gdy:

    a) jest zniszczony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie :                                                             
       - w przypadku biletów podlegających kasowaniu ( jednorazowych, jednogodzinnych i dobowych) – danych jakie są zapisywane przez kasownik na bilecie podczas jego kasowania, które umożliwiają osobie kontrolującej  ustalenie ważności biletu,
       - w przypadku biletów nie podlegających kasowaniu ( okresowe imienne lub na okaziciela) – danych dotyczących danych osobowych właściciela biletu i daty jego ważności, w przypadku biletu okresowego imiennego, a w przypadku biletu na okaziciela daty jego ważności,

       - w przypadku biletu elektronicznego – danych zapisanych na bilecie;
    b)  bilet jednorazowy, jednogodzinny i dobowy nie został skasowany  
    c) bilet jednorazowy, jednogodzinny i dobowy został skasowany więcej niż jeden raz, a z zawartych na bilecie danych pochodzących od kasownika wynika , że był on już użyty do odbycia uprawnionego przejazdu
    d) bilet jednorazowy, jednogodzinny i dobowy jest skasowany nieprawidłowo, t.j. skasowany w taki sposób, że z przyczyn nie dotyczących kasownika, nie można odczytać danych jakie kasownik odbija na prawidłowo  skasowanym bilecie umożliwiających ustalenie, czy pasażer odbywa przejazd z ważnym biletem;
    e) upłynął termin jego ważności,
    f)  bilet jednorazowy został udostępniony pasażerowi przez innego pasażera, który na jego podstawie odbył uprawniony przejazd.

 9. E-karta jest nieważna w przypadku gdy:
   a)    jest zniszczona,
   b)    niezarejestrowana w systemie,
   c)    upłynął termin jej ważności.

 10. Pasażer, który podczas kontroli nie może okazać ważnego biletu/e-karty za przejazd albo stosownego dokumentu, obowiązany jest do uiszczenia właściwej należności za przejazd i opłaty dodatkowej.

2. Zawarcie umowy przewozu następuje poprzez zajęcie miejsca w pojeździe.
3. Wsiadanie do pojazdów i wysiadanie z pojazdów możliwe jest tylko na przystankach komunikacyjnych lub dworcach.
4. Pojazdy wykorzystywane przez operatora do świadczenia usług przewozowych kursują według rozkładów jazdy umieszczonych na przystankach komunikacyjnych i stronie internetowej organizatora.
5. Przewóz rzeczy i zwierząt może odbywać się na warunkach określonych w przepisach  porządkowych obowiązujących w gminnym regularnym przewozie osób.

III. Zasady nabywania biletów i zakres uprawnień, wynikających z poszczególnych rodzajów biletów:

 1. Wszystkie rodzaje biletów można nabywać w punktach sprzedaży prowadzonych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach.
 2. Bilety jednorazowe, dobowe i jednogodzinne można nabywać w automatach do sprzedaży biletów a także w innych, ogólnie dostępnych punktach sprzedaży, które zajmują się ich sprzedażą.
 3. Bilety elektroniczne można doładować w Punktach Sprzedaży Biletów, w automatach do sprzedaży biletów oraz poprzez stronę internetową.
 4. W przypadku niesprawności automatu do sprzedaży biletów uniemożliwiającej nabycie biletu przez pasażera, bilety jednorazowe można nabywać u kierowcy autobusu za odliczoną gotówkę.
 5. Bilet jednorazowy upoważnia posiadacza biletu do odbycia jednego przejazdu, jednym środkiem transportu, na całej długości linii komunikacyjnej.
 6. Bilet jednogodzinny upoważnia posiadacza biletu do przejazdu z możliwością przesiadania się na inne  środki transportu przez 60 minut od daty i godziny pierwszego skasowania.
 7. Bilet dobowy upoważnia posiadacza biletu do odbycia wielu przejazdów w okresie 24 godzin od daty i godziny pierwszego skasowania.
 8. Bilet imienny sieciowy upoważnia osobę wymienioną na bilecie do przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych przez okres na jaki bilet został nabyty.
 9. Bilet sieciowy na okaziciela upoważnia osobę dysponującą takim biletem do przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych przez okres na jaki bilet został nabyty.
 10. Bilet elektroniczny upoważnia do przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych, z tym że opłata     pobierana jest elektronicznie a jej wysokość zależy od ilości przejechanych przystanków     komunikacyjnych.
 11. W przypadku e-karty obowiązuje tzw. ulga przesiadkowa, gdy pasażer w ciągu 15 minut od wyjścia z pojazdu podejmie podróż inną linią komunikacyjną:
  1. w przypadku gdy w pierwszym autobusie pasażer przejedzie więcej niż 8 przystanków to w kolejnym pojeździe przy rejestracji przejazdu opłata nie będzie pobierana.
  2. w przypadku gdy w pierwszym autobusie pasażer przejedzie do 8 przystanków to w kolejnym pojeździe przy rejestracji przejazdu będzie pobrana opłata uzupełniająca – właściwa dla łącznej liczby przejechanych przystanków w obu przejazdach.
 12. W celu wydania e-karty wnioskodawca jest zobowiązany zgłosić się do PSB z:
  1. dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość wnioskodawcy,
  2. wypełnionym wnioskiem,
  3. aktualnym zdjęciem (35x45mm),
  4. dokumentami potwierdzającymi typ ulgi i czas jej obowiązywania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 13. Elektroniczne bilety okresowe imienne i na okaziciela – można nabywać na okres 14, 30, 60 i 90 dni od dowolnie wybranego dnia.
 14. Jeżeli z przyczyn niezależnych od pasażera i przez niego udokumentowanych nie może on korzystać z elektronicznego imiennego biletu okresowego przez okres co najmniej 7 dni, pasażer może otrzymać zwrot części uiszczonej za bilet ceny  proporcjonalnie do okresu niemożności korzystania z niego, z tym, że do rozliczenia będzie przyjmowana cena biletu obowiązującego na okres, w którym pasażer korzystał z biletu. Zwrot części uiszczonej za bilet ceny możliwy jest pod warunkiem zgłoszenia się z biletem do Punktu Sprzedaży Biletów ZTM przed rozpoczęciem zaprzestania korzystania z biletu oraz złożenie odpowiedniego wniosku.
 15. W przypadku zgubienia lub kradzieży e-karty, możliwe jest wydanie duplikatu po wniesieniu opłaty 10 zł oraz spełnieniu warunków zawartych w pkt. 12.

IV. Zasady przeprowadzania kontroli biletów :

 1. Kontrolę biletów przeprowadzają osoby, które posiadają identyfikator wystawiony przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach.
 2. Rozpoczęcie kontroli następuje po upewnieniu się przez kontrolerów, że przy kasownikach nie stoją osoby, które zamierzają skasować bilet/zarejestrować e-kartę.
 3. Kontroler, rozpoczynając kontrolę, informuje pasażerów o jej rozpoczęciu i wzywa ich do przygotowania biletów do kontroli.
 4. Pasażer podczas kontroli udostępnia bilet lub e-kartę kontrolującemu w celu odczytania jej zawartości, a jeżeli dotyczy również dokument upoważniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
 5. Kontroler wyposażony jest w urządzenie do kontroli e-karty, zwane dalej czytnikiem kontrolerskim. Na ekranie czytnika kontrolerskiego z wynikiem kontroli wyświetlane są podstawowe dane dotyczące zarejestrowania przejazdu na danym kursie, dane dotyczące e-karty i zapisanych na niej biletów.
 6. Czytnik sygnalizuje wynik kontroli dźwiękiem:
  1. pojedynczy sygnał dźwiękowy - co najmniej jeden bilet/przejazd został zarejestrowany na danym kursie;
  2. potrójny sygnał dźwiękowy - brak zarejestrowanych biletów/przejazdów na danym kursie.
 7. W przypadku stwierdzenia: blokady e-karty lub faktu, że kontrolowany pasażer nie jest w stanie potwierdzić prawa do użytkowania e-karty, kontroler ma prawo zatrzymać e-kartę i przekazać ją do Punktu Sprzedaży Biletów celem wyjaśnienia.
 8. W przypadku stwierdzenia, że pasażer nie posiada ważnego biletu na przejazd lub braku zarejestrowanych skasowań z  elektronicznej portmonetki  albo dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, kontroler wzywa pasażera do uiszczenia opłaty dodatkowej i należności za przejazd, a w przypadku odmowy wzywa pasażera do okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i wystawia wezwanie do zapłaty. Oceny ważności biletu osoba kontrolująca dokonuje na podstawie przesłanek zawartych w rozdziale II w pkt 8 regulaminu
 9. Formularz wezwania do zapłaty wypełnia się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje pasażer, a fakt jego otrzymania potwierdza na drugim egzemplarzu czytelnym podpisem. Jeżeli pasażer uiszcza opłatę dodatkową bezpośrednio kontrolerowi, fakt jej uiszczenia odnotowuje się na formularzu opłaty gotówkowej.
 10. Pasażerom, którzy nie ukończyli trzynastego roku życia, nie  wręcza się wezwania do zapłaty, lecz przesyła się go rodzicom lub opiekunom prawnym, ustalonym  w toku kontroli. Od pasażerów tych kontroler nie pobiera opłaty dodatkowej.
 11. Skargi, reklamacje oraz odwołania przysługujące na podstawie przepisów prawa wynikające z realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego można składać do Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach. Skargi i reklamacje powinny być rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu.

Rozklad jazdy

 Linie bezpłatne:

Linie nocne:

Legenda

Nie kursuje 31 maja 2024r.

31 maja 2024r. autobusy kursują jak w sobotę

Nie kursuje 30 maja 2024r.

Zmiana trasy od 01.06.2024r.

Fundusze Europejskie

banner fundusze

Rozkłady mobilne

Bilety zBiletem w Kielcach

logo2

Bilety z moBILET w Kielcach

moBILET RGB Registered

Jak dojade

 white2.png

Bilety z mPay w Kielcach

logo mpay

Bilety ze SkyCash w Kielcach

SkyCash

ePUAP

epuap

Dworzec autobusowy

dworzec

Kielecka karta miejska

Biuletyn Informacji Publicznej

logo5 h

Online

Odwiedza nas 96  gości oraz 0 użytkowników.