Domaszowska / Poleska

13 - > Uniwersytecka UJK
53 - > Morcinka / działki

Inne przystanki