(N/┼╗) Uniwersytecka / Morcinka

114 - > ┼╗niwna

Inne przystanki