Sukowska I

2 - > Kolberga
2 - > Sukowska
30 - > Sikorskiego
30 - > Sukowska

Inne przystanki