Uprawnienia

do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach

UPRAWNIENIA GMINNE

Lp.

Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych

Dokument uprawniający

1

Dzieci w wieku do 4 lat.

Oświadczenie opiekuna.

2

Osoby, które ukończyły 70 lat.

Dokument potwierdzający wiek i tożsamość.

3

Niepełnosprawni w stopniu znacznym wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, wydana przez Miejski (Powiatowy) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z wpisanym znacznym stopniem niepełnosprawności lub imienny bilet elektroniczny.

4

Niewidomi wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, wydana przez Miejski (Powiatowy) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z wpisanym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z przyczyną niepełnosprawności 04-0 lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub imienny bilet elektroniczny

5

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia.

Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" I stopnia i dokument potwierdzający tożsamość lub imienny bilet elektroniczny.

6

Dzieci niedosłyszące do 16 roku życia.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wydana przez Miejski (Powiatowy) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisaną przyczyną niepełnosprawności 03 - L lub legitymacja Polskiego Związku Głuchych lub imienny bilet elektroniczny.

7

Pracownik MPK Sp. z o.o w Kielcach albo jeden z członków rodziny pracownika: współmałżonek lub dziecko pracownika do ukończenia 24 roku życia.

Legitymacja wydana przez MPK Sp. z o.o. w Kielcach, zawierająca dane osoby uprawnionej do przejazdu bezpłatnego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

8

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Kielcach.

Legitymacja służbowa Straży Miejskiej w Kielcach.

9

Funkcjonariusze Policji.

Legitymacja służbowa Policji.

10 Zasłużony Dawca Przeszczepu Legitymacja Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.10.2018 r. w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu" (Dz. U. z 2018 r. poz. 2034).
11 Honorowi Dawcy Krwi przez okres 30 dni od daty każdorazowego oddania krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach lub w punkcie mobilnym na terenie Kielc. Imienny bilet elektroniczny
12 Pasażerowie odbywający podróż autobusami komunikacji miejskiej w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez samochodu, tj. 22 wrzesnia każdego roku brak wymagań
13 Wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu Finału. Aktualny identyfikator wydany przez organizatorów Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
14 Wolontariusze Szlachetnej Paczki w okresie od 1 listopada do dnia finału Szlachetnej Paczki Kielecka Karta Miejska wydana na podstawie przedłożonej umowy o wolontariat wolontariusza Szlachetnej Paczki zawartej ze Stowarzyszeniem Wiosna

Lp.

Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych 50%

Dokument uprawniający

1

Dzieci w wieku od 4 do 7 lat.

Oświadczenie opiekuna.

2

Dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponad podstawowych do ukończenia 21 roku życia.

Legitymacja szkolna.

3

Emeryci.

Legitymacja emeryta wraz z dokumentem tożsamości lub imienny bilet elektroniczny.

4

Inwalidzi z orzeczeniem ustalającym umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, wydana przez Miejski (Powiatowy) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisanym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub imienny bilet elektroniczny.

5

Inwalidzi słuchu.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, wydana przez Miejski (Powiatowy) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisanym  umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i przyczyną  niepełnosprawności 03-L lub legitymacja Polskiego Związku Głuchych lub imienny bilet elektroniczny.

6

Studenci i uczniowie zagranicznych szkół wyższych i średnich, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia.

Międzynarodowa legitymacja ISIC (International Student Identity Card).

7

Uczestnicy studiów doktoranckich.

Legitymacja określona w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21.09.2018 r. w sprawie dyplomĂłw doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz .U. poz. 1837).

8

 

Osoby powyżej 60 roku życia

 

Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Miasta Kielce wydawana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz dokument tożsamości

Lp.

Osoby uprawnione do przejazdów za 1 zł przez 365 dni

Dokument uprawniający

 1

Działacz opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana z powodów politycznych zamieszkała na terenie miasta Kielce lub gmin ościennych, z którymi gmina Kielce zawarła porozumienie w sprawie lokalnego transportu zbiorowego

Imienny bilet elektroniczny

Podstawa prawna: Uchwałą Nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 06.12.2012r. z późniejszymi zmianami

UPRAWNIENIA USTAWOWE

Lp.

Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych

Dokument uprawniający

1

Posłowie i senatorowie - na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dn. 9.05.1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1799 z późn.zm.).

Legitymacja poselska lub senatorska.

2

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidzie zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej - na podstawie art. 16 ust. 1 oraz art. 41 ustawy z dnia 29.05.1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2193. z późn. zm.).

Książka inwalidy wojennego-wojskowego.

3

Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie niepełnosprawne oraz dzieci objęte kształceniem specjalnym do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego oraz ich opiekunowie - na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych.

4

Uczniowie niepełnosprawni objęci kształceniem specjalnym do najbliższej szkoły podstawowej wraz z opiekunem, na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.).

Legitymacja ucznia niepełnosprawnego.

 

5

Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją - do najbliższej szkoły podstawowej wraz z opiekunem - na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn.

Legitymacja ucznia niepełnosprawnego wraz z dokumentem stwierdzającym niepełnosprawność zawierającym jedną z następujących przyczyn niepełnosprawności: 05-R lub 10-N.

6

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - do najbliższej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczen kończy 21 rok życia wraz z opiekunem - na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Legitymacja ucznia niepełnosprawnego wraz z dokumentem stwierdzającym przyczynę niepełnosprawność 01-U, 02-P lub 12-C, a w przypadku uczniów, którzy ukończyli 16 rok życia również stwierdzającym umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

7 Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z nich jest niepełnosprawnośc intelektualna, w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, do konca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą - 25 rok życia wraz z opiekunem -na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U.z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). Legitymacja ucznia niepełnosprawnego wystawiona przez ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy (szkolno-wychowawczy) wraz z dokumentem stwierdzającym przyczynę niepełnosprawności 01-U.
8 Cywilne niewidome ofiary działań wojennych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. nr 249, poz. 1824 z ,, pozn. zm ..) Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, wystawiona przez organ rentowy.

Lp.

Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych 50%

Dokument uprawniający

1

Studenci szkół wyższych na podstawie art. 105 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (D z. U . z 2020 r. poz. 85 z " pozn. zm. poz. 572) .

Legitymacja studencka
2

Kombatanci i osoby represjonowane oraz inne osoby uprawnione - na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz osobach represjonowanych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 276 z późn. zm.).

Zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacja osoby represjonowanej.

3

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami panstwa - na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19.08.2011 r. o weteranach działań poza granicami (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1569).

Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty

Rozklad jazdy

 Linie bezpłatne:

Linie nocne:

Legenda

Od 29 czerwca linia zawieszona

Od 22 czerwca wakacyjne rozkłady jazdy

Od 29 czerwca wakacyjne rozkłady jazdy

Bilety zBiletem w Kielcach

logo2

Biuletyn Informacji Publicznej

logo5 h