Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 69/2020

Prezydenta Miasta Kielce z dnia 20.02.2020r.

REGULAMIN

OKREŚLAJĄCY WARUNKI OBSŁUGI PODRÓŻNYCH ORAZ PRZEWOZU OSÓB I RZECZY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ (LOKALNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM) ORGANIZOWANEJ PRZEZ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH

 I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez pasażerów z usług przewozowych w ramach komunikacji miejskiej na terenie Kielc i gmin, z którymi zawarte zostały porozumienia międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, organizowanych przez jednostkę budżetową Miasta Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach.
2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. komunikacja miejska - przewozy świadczone na zlecenie ZTM przez Operatorów w ramach regularnych linii komunikacyjnych, zgodnie z podanymi do publicznej wiadomości rozkładami jazdy;
 2. organizator przewozów - jednostka budżetowa Miasta Kielce, powołana przez Radę Miasta Kielce dla organizacji i zarządzania komunikacją miejską w Kielcach i na terenie gmin objętych porozumieniami międzygminnymi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zwana dalej Zarządem Transportu Miejskiego lub w skrócie ZTM;
 3. operator - przewoźnik wykonujący na podstawie umowy zawartej z ZTM usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej);
 4. pojazd - środek transportu wykorzystywany przez Operatora w komunikacji miejskiej, posiadający wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczenia do ruchu;
 5. przewóz - transport osób i zabranych ze sobą rzeczy, wykonywany przez Operatorów na podstawie umowy zawartej z ZTM;
 6. pasażer - osoba, która zawarła umowę przewozu;
 7. przystanek komunikacyjny, przystanek - oznakowane właściwymi znakami drogowymi miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów z pojazdu na danej linii komunikacyjnej;
 8. dokument przewozu - dokument uprawniający pasażera do przejazdu środkiem komunikacji miejskiej;
 9. rozkład jazdy - określony na podstawie prawa przewozowego plan, według którego mają się odbywać kursowania pojazdów, podawany do publicznej wiadomości;
 10. e-karta (Kielecka Karta Miejska) - elektroniczna karta będąca między innymi nośnikiem biletów komunikacji miejskiej, informacji o uprawnieniach do ulgowych / bezpłatnych przejazdów oraz funkcji płatniczej działającej na zasadzie przedpłaconej karty, tzw. karty prepaid.
 11. Punkt Sprzedaży Biletów (PSB) – punkty sprzedaży biletów prowadzone przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach.

3. W sprawach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), ustawa z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.) oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce.

II. Zasady korzystania z usług komunikacji miejskiej:

1. Z przejazdów w komunikacji miejskiej można korzystać na następujących zasadach:

 1. Z usług przewozowych komunikacji miejskiej w Kielcach można korzystać na podstawie dokumentów przewozu, którymi są e-karty, bilety zakupione przez telefon lub bilety papierowe z napisem Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, ZTM Kielce, ZTM lub dokument uprawniający do bezpłatnego przejazdu.
 2. Pasażer jest obowiązany posiadać ważny bilet/e-kartę przez cały okres jazdy i okazywać go na żądanie służbom kontrolnym.
 3. Podczas kontroli biletów pasażer obowiązany jest okazać bilet/e-kartę i (lub) dokument uprawniający do ulgowego albo bezpłatnego przejazdu, a jeżeli nabycie biletu nastąpiło przez telefon, także okazanie telefonu z wyświetloną informacją o uiszczeniu opłaty za przejazd.
 4. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie.
 5. Po wejściu do pojazdu pasażer obowiązany jest niezwłocznie i bez wezwania skasować bilet za przejazd lub w przypadku biletu elektronicznego należy w momencie wejścia do pojazdu zbliżyć e-kartę do kasownika/czytnika w celu zarejestrowania przejazdu.
 6. Przy wyjściu należy ponownie zbliżyć e-kartę do kasownika/czytnika w celu wyrejestrowania przejazdu. Rejestracji przejazdu nie wymaga się w przypadku elektronicznych biletów okresowych.
 7. W przypadku wystąpienia problemów z zarejestrowaniem e-karty w kasowniku należy ponowić próbę w kolejnym kasowniku. Po nieudanych próbach należy uiścić opłatę za przejazd za pomocą biletu papierowego a nieprawidłowości w działaniu e-karty zgłosić w Punkcie Sprzedaży Biletów ZTM.
 8. W przypadku braku możliwości zakupu biletu w automacie zamontowanym w autobusie bilet należy zakupić u kierowcy autobusu.
 9. Bilet uznaje się za nieważny gdy:

    a)  jest zniszczony,
    b)  jest nieskasowany,
    c)  jest skasowany dwukrotnie,
    d)  jest skasowany nieprawidłowo,
    e)  upłynął termin jego ważności,
    f)   został udostępniony pasażerowi przez innego pasażera,
    g)  został nabyty nie na strefę, w której pasażer odbywa podroż,

 10. E-karta jest nieważna w przypadku gdy:
   a)    jest zniszczona,
   b)    niezarejestrowana w systemie,
   c)    upłynął termin jej ważności,
   d)    została nabyta nie na strefę, w której pasażer odbywa podróż..

 11. Bilet zakupiony przez telefon po rozpoczęciu kontroli biletów jest nieważny.
 12. Pasażer, który podczas kontroli nie może okazać ważnego biletu/e-karty za przejazd albo stosownego dokumentu, obowiązany jest do uiszczenia właściwej należności za przejazd i opłaty dodatkowej.

2. Zawarcie umowy przewozu następuje poprzez zajęcie miejsca w pojeździe.
3. Wsiadanie do pojazdów i wysiadanie z pojazdów możliwe jest tylko na przystankach komunikacyjnych lub dworcach.
4. Pojazdy wykorzystywane przez operatora do świadczenia usług przewozowych kursują według rozkładów jazdy umieszczonych na przystankach komunikacyjnych i stronie internetowej organizatora.
5. Przewóz rzeczy i zwierząt może odbywać się na warunkach określonych w przepisach  porządkowych obowiązujących w gminnym regularnym przewozie osób.

III. Zasady nabywania biletów:

 1. Wszystkie rodzaje biletów można nabywać w punktach sprzedaży prowadzonych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach.
 2. Bilety jednorazowe, dobowe i jednogodzinne można nabywać w automatach do sprzedaży biletów a także w innych, ogólnie dostępnych punktach sprzedaży oraz poprzez aplikację umożliwiającą zakup biletu przez telefon.
 3. E-karty można doładować w Punktach Sprzedaży Biletów, w automatach do sprzedaży biletów oraz poprzez stronę internetową.
 4. W przypadku niesprawności automatu do sprzedaży biletów uniemożliwiającej nabycie biletu przez pasażera, bilety jednorazowe można nabywać u kierowcy autobusu za odliczoną gotówkę.
 5. W celu wydania imiennej e-karty wnioskodawca jest zobowiązany zgłosić się do PSB z:a)  jest zniszczony,
    1)  dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość wnioskodawcy,
    2)  wypełninoym wnioskiem,
    3) aktualnym zdjęciem (35x45mm),
    4)  dokumentami potwierdzającymi typ ulgi i czas jej obowiązywania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 6. Elektroniczne bilety okresowe imienne  – można nabywać na okres 14, 30, 60 i 90 dni od dowolnie wybranego dnia.
 7. Elektroniczne imienne semestralne bilety można nabywać:
  1. bilety uczniowskie – na okres od dnia 1 września i do dnia 31 stycznia lub
                                                  od dnia 1 lutego do 30 czerwca,
  2. bilety studenckie – na okres od dnia 1 października do dnia 15 lutego lub
                                                od dnia 16 lutego do 30 czerwca.
 8. Elektroniczne imienne bilety dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych można nabywać na okres 365 dni od dowolnie wybranego dnia.
 9. Jeżeli z przyczyn niezależnych od pasażera i przez niego udokumentowanych nie może on korzystać z elektronicznego imiennego biletu okresowego przez okres co najmniej 7 dni, pasażer może otrzymać zwrot części uiszczonej za bilet ceny proporcjonalnie do okresu niemożności korzystania z niego, z tym, że do  rozliczenia będzie przyjmowana cena biletu obowiązującego na okres, w którym pasażer korzystał z biletu. Zwrot części uiszczonej za bilet ceny możliwy jest pod warunkiem zgłoszenia się z biletem do Punktu Sprzedaży Biletów ZTM przed rozpoczęciem zaprzestania korzystania z biletu oraz złożenie odpowiedniego wniosku.
 10. W przypadku zgubienia lub kradzieży e-karty, możliwe jest wydanie duplikatu po wniesieniu opłaty 10 zł.

IV. Zasady przeprowadzania kontroli biletów :

 1. Kontrolę biletów przeprowadzają osoby, które posiadają identyfikator wystawiony przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach.
 2. Rozpoczęcie kontroli następuje po upewnieniu się przez kontrolerów, że przy kasownikach nie stoją osoby, które zamierzają skasować bilet/zarejestrować e-kartę.
 3. Kontroler, rozpoczynając kontrolę, informuje pasażerów o jej rozpoczęciu i wzywa ich do przygotowania biletów do kontroli. Na czas kontroli następuje blokada kasowników.
 4. Kontrolę przeprowadza się w autobusie podczas jazdy, a także w czasie postoju na przystanku komunikacyjnym podczas wsiadania i wysiadania pasażerów. Zakończenie kontroli polegające                         na wypisaniu potwierdzenia przyjęcia należności za przejazd i opłaty dodatkowej lub wypisaniu wezwania do zapłaty może nastąpić poza autobusem, jeżeli kontroler nie zdąży wystawić w/w dokumentów w autobusie przed zatrzymaniem się na przystanku, na którym pasażer zamierza zakończyć podróż.
 5. Pasażer podczas kontroli udostępnia bilet lub e-kartę kontrolującemu w celu odczytania jej zawartości, a jeżeli dotyczy również dokument upoważniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
 6. Kontroler wyposażony jest w urządzenie do kontroli e-karty, zwane dalej czytnikiem kontrolerskim. Na ekranie czytnika kontrolerskiego z wynikiem kontroli wyświetlane są podstawowe dane dotyczące zarejestrowania przejazdu na danym kursie, dane dotyczące e-karty i zapisanych na niej biletów.
 7. Czytnik sygnalizuje wynik kontroli dźwiękiem:
  1. pojedynczy sygnał dźwiękowy - co najmniej jeden bilet/przejazd został zarejestrowany na danym kursie;
  2. potrójny sygnał dźwiękowy - brak zarejestrowanych biletów/przejazdów na danym kursie.
 8. W przypadku stwierdzenia: blokady e-karty lub faktu, że kontrolowany pasażer nie jest w stanie potwierdzić prawa do użytkowania e-karty, kontroler ma prawo zatrzymać e-kartę i przekazać ją do Punktu Sprzedaży Biletów celem wyjaśnienia.
 9. W przypadku stwierdzenia, że pasażer nie posiada ważnego biletu na przejazd lub braku zarejestrowanych skasowań z  elektronicznej portmonetki  albo dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, kontroler wzywa pasażera do uiszczenia opłaty dodatkowej i należności za przejazd, a w przypadku odmowy wzywa pasażera do okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i wystawia wezwanie do zapłaty.
 10. Formularz wezwania do zapłaty wypełnia się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje pasażer, a fakt jego otrzymania potwierdza na drugim egzemplarzu czytelnym podpisem. Jeżeli pasażer uiszcza opłatę dodatkową bezpośrednio kontrolerowi, fakt jej uiszczenia odnotowuje się na formularzu opłaty gotówkowej.
 11. Pasażerom, którzy nie ukończyli trzynastego roku życia, nie  wręcza się wezwania do zapłaty, lecz przesyła się go rodzicom lub opiekunom prawnym, ustalonym  w toku kontroli. Od pasażerów tych kontroler nie pobiera opłaty dodatkowej.
 12. Skargi, reklamacje oraz odwołania przysługujące na podstawie przepisów prawa wynikające z realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego można składać do Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach. Skargi i reklamacje powinny być rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu.
 13. Tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki jakim powinny odpowiadać reklamacje określa rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego ( Dz. U. nr 38, poz. 266 z późn. zm.).

Rozklad jazdy

 Linie bezpłatne:

Linie nocne:

Legenda

Od soboty 22 czerwca wakacyjne rozkłady jazdy

Fundusze Europejskie

banner fundusze

Rozkłady mobilne

Bilety zBiletem w Kielcach

logo2

Bilety z moBILET w Kielcach

moBILET RGB Registered

Jak dojade

 white2.png

Bilety z mPay w Kielcach

logo mpay

Bilety ze SkyCash w Kielcach

SkyCash

ePUAP

epuap

Dworzec autobusowy

dworzec

Kielecka karta miejska

Biuletyn Informacji Publicznej

logo5 h