Załącznik do Uchwały
NR XXXVII/680/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 06-12-2012

 

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE ZWIĄZANE Z GMINNYM REGULARNYM PRZEWOZEM OSÓB

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 1. Ustala się przepisy porządkowe określające warunki przewozu osób i bagażu przez przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Kielce.
 2. Użyte w niniejszych przepisach określenia oznaczają:
  1. Organizator — Gmina Kielce,
  2. Przewoźnik przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej  w zakresie przewozu osób,
  3. Operator - przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej określonej w umowie.
 3. Przewoźnik i operator wykonujący regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym powinien podejmować działania ułatwiające podróżnym,   w szczególności osobom o ograniczonej zdolności ruchowej oraz osobom niepełnosprawnym korzystanie  z środków transportowych.
 4. Środki transportu, którymi wykonywane są regularne przewozy osób powinny być oznakowane w sposób widoczny dla pasażera w tym wyposażone w tablice kierunkowe oraz nazwę przewoźnika, albo organizatora lub operatora.
 5. Przewoźnik i operator lub organizator jest obowiązany podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy środków transportu na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych oraz dworcach z wyłączeniem przystanków komunikacyjnych przeznaczonych dla wysiadających pasażerów.
 6. W rozkładzie jazdy, o którym mowa w pkt 5 mogą być uwzględnione wyłącznie przystanki komunikacyjne i dworce określone przez organizatora.
 7. Wsiadanie i wysiadanie pasażerów może odbywać się tylko i wyłącznie na przystankach komunikacyjnych lub dworcach określonych w rozkładzie jazdy.
 8. Przewoźnik i operator jest obowiązany podać do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty obowiązujący u niego cennik opłat lub taryfę , a ponadto w każdym środku transportu powinien znajdować się wyciąg z cennika opłat lub taryfy.
 9. Kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu może dokonywać przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego, albo osoba przez niego upoważniona legitymująca się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.2)
 10. Pasażerowie, osoby kierujące pojazdami, osoby kontrolujące dokumenty przewozu oraz personel nadzoru ruchu zobowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów.
 11. Przewoźnik i operator jest zobowiązany umieścić w pojeździe w miejscu widocznym dla pasażerów informację o obowiązujących przepisach porządkowych, a także informację z adresem, pod który należy kierować skargi i wnioski lub reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przez przewoźnika, a osoba kierująca pojazdem powinna posiadać czytelny identyfikator.

Rozdział 2.

 PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA ORAZ PRZEWOŹNIKA

§2

Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na odpowiednio oznakowanych przystankach, po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.

§3

 1. Opłatę za przejazd (należność przewozową) pasażer uiszcza poprzez zakup odpowiedniego biletu lub spełnienie ustalonych przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego warunków dostępu do środka transportu.2)
 2. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń w zakresie cen biletów i innych opłat, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących u danego przewoźnika lub organizatora.2)
 3. Pasażerowie:
  1. mogą wsiadać do pojazdu i wysiadać z niego drzwiami przeznaczonymi do tego celu, odpowiednio oznakowanymi przez przewoźnika ( wejście, wyjście),
  2. zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy,
  3. zamierzający wysiąść z pojazdu na przystanku oznaczonym „na żądanie" powiadamiają  o tym kierującego pojazdem poprzez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku, a zamierzający wsiąść do pojazdu na takim przystanku dają znak podniesioną ręką, przy czym czynności powyższe powinny zostać dokonane przez pasażera  w czasie zapewniającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku,
  4. w trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania powinni stosować się do zamieszczonych przez przewoźnika informacji o charakterze porządkowym,
  5. nie powinni: zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem aby nie ograniczać jego pola widzenia, rozmawiać z nim oraz utrudniać kierującemu prowadzenie pojazdu.
 4. Pasażer, który zajmie miejsce oznaczone: „dla osoby niepełnosprawnej" lub „dla osoby z dzieckiem na ręku", jeśli nie ma ku temu uprawnień, obowiązany jest zwolnić je, w razie zgłoszenia się osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.
 5. W pojazdach niskopodłogowych wyposażonych w stanowisko dla podróżnych niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich pasażer powinien umożliwić takim osobom ustawienie wózka w wyznaczonym miejscu.
 6. Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno być zabezpieczone szelkami, zapobiegającymi wypadnięciu. W przypadku braku takiego zabezpieczenia dziecko należy wyjąć z wózka.
 7. Znalazca rzeczy zgubionej w pojeździe powinien przekazać ją kierującemu pojazdem, który zobowiązany jest przekazać rzecz w miejsce przeznaczone dla rzeczy znalezionych, którego adres powinien zostać podany w umieszczonej w pojeździe informacji dla pasażerów.

§4

Zabrania się pasażerom:

 1. wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego po sygnale odjazdu,
 2. jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu,
 3. otwierania drzwi pojazdu w czasie jazdy,
 4. zanieczyszczania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,
 5. wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
 6. spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,
 7. grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
 8. palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych w pojeździe,
 9. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,
 10. prowadzenia wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy, za wyjątkiem sytuacji, w których organizator posiada stosowne upoważnienie,
 11. wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,
 12. wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,
 13. wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.
 14. Kierujący pojazdem:
  1. niezwłocznie po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy, których dokonuje na przystanku końcowym, po opuszczeniu pojazdu przez pasażerów, obowiązany jest podjechać na przystanek dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku początkowym zajęcie miejsc w pojeździe,
  2. zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu tylko na przystankach komunikacyjnych lub dworcach określonych w rozkładzie jazdy, w przypadkach gdy:
   • pasażer zgłosi zamiar wysiadania poprzez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku
    w pojeździe.
   • zbliżając się do przystanku zaobserwuje na nim obecność osób oczekujących,
  3. ma prawo odmówić przewozu osób nietrzeźwych, mogących zabrudzić innych pasażerów   i pojazd, zachowujących się agresywnie, bądź stwarzających inne istotne zagrożenie dla pasażerów,
  4. może wezwać w szczególnych przypadkach Policje bądź Straż Miejską, celem interwencji lub zjechać z trasy przejazdu do najbliższego komisariatu Policji lub Straży Miejskiej.
  5. nie powinien w czasie jazdy prowadzić rozmów, spożywać posiłków, palić tytoniu oraz sprzedawać biletów.

Rozdział 3.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

§6.

 1. Pasażer odpowiada za spowodowane z własnej winy uszkodzenie pojazdu lub innych urządzeń komunikacyjnych.2)
 2. Za zmianę trasy przejazdu lub zatrzymanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości przewidzianej w taryfie przewozowej.2)

§7.

Przewoźnik i operator odpowiada za szkody poniesione przez pasażerów, a wynikające ze stanu technicznego pojazdów. Pasażer może zgłosić kierującemu pojazdem fakt powstania szkody w tym pojeździe.

Rozdział 4.

PRZEWÓZ ZWIERZĄT I BAGAŻU PODRĘCZNEGO

§8.

 1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach zwierzęta oraz bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w pojeździe, aby nie utrudniały przejścia i nie narażały na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie ograniczały widoczności kierującemu pojazdem oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu.
 2. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie przy dużej ilości pasażerów, kierujący pojazdem może odmówić przewozu bagażu o rozmiarach lub masie stanowiących utrudnienie dla przewożonych osób, tj. takich, których wniesienie/wyniesienie do/z pojazdu przez pasażera nie jest możliwe bez pomocy innych osób - nie dotyczy wózków dziecięcych i inwalidzkich.
 3. Przewóz rowerów jest możliwy wewnątrz pojazdu gdy istnieje możliwość swobodnego wprowadzenia i ustawienia roweru. Przewóz rowerów w miejscach przeznaczonych do przewozu wózków inwalidzkich i dziecięcych, oznaczonych odpowiednimi piktogramami, jest możliwy gdy miejsce nie jest zajęte. W przypadku wejścia do pojazdu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim lub osoby z wózkiem dziecięcym, pasażer z rowerem zobowiązany jest ustąpić miejsca, a jeżeli w autobusie brak jest możliwości bezpiecznego ustawienia roweru, powinien opuścić pojazd. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 4. W pojeździe można przewozić psy pod warunkiem że posiadają kagańce i trzymane są na smyczy. Inne zwierzęta muszą być umieszczone w koszach, klatkach itp., w sposób zabezpieczający przed wyrządzeniem szkody.
 5. Osoba przewożąca psa ma obowiązek posiadania w trakcie przewozu ważnego zaświadczenia potwierdzającego zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.
 6. Nadzór nad bagażem podręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie w pojeździe, należy do pasażera. Przewoźnik odpowiada za bagaż podręczny i zwierzęta tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z winy przewoźnika.2)
 7. Pasażer ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i zanieczyszczenia powstałe wskutek przewozu zwierząt, bagażu podręcznego a także roweru.1)

§9

 1. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub uszkodzenie jego urządzeń i wyposażenia oraz za szkody lub obrażenia odniesione przez współpasażerów (np. pogryzienie przez psa) powstałe w związku z przewozem bagażu podręcznego lub zwierząt.2)
 2. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

§10

W pojazdach nie wolno przewozić:

 1. przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub mogą uszkodzić albo zanieczyścić pojazd (np. ostre narzędzia jak: piły, kosy lub otwarte naczynia ze smarami, farbami itp.),
 2. przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,
 3. zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku, w szczególności dużych psów bez kagańca,
 4. w przypadku nie stosowania się do ustaleń określonych w pkt l, 2 i 3 - kierujący pojazdem ma prawo odmówić pasażerowi przewozu.

Rozdział 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11

  1. Kontroli przewoźników w zakresie dokumentów związanych z wykonywaniem gminnego regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym mogą dokonywać :
   1. organizator, lub osoba przez niego upoważniona.
   2. funkcjonariusze Policji,
   3. inspektorzy Transportu Drogowego,
   4. strażnicy Straży Miejskiej.
  2. Pasażer nie przestrzegający przepisów porządkowych w zakresie kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu podlega przepisom karnym, o którym mowa w Rozdziale 10A ustawy prawa przewozowego.2)
  3. W nieuregulowanych niniejszym regulaminem sprawach oraz w kwestii roszczeń z tytułu umowy przewozu osób mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t. j. Dz. U. z 2000 r., nr 50, póz. 601 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.


1)  wyrokiem w dniu 10.07.2014 r. WSA w Kielcach sygn. akt II SA/Ke 439/14 stwierdzono jego nieważność.

2) zaznaczone przepisy - stwierdzono ich nieważność wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10.12.2014r. (sygn. akt II SA/Ke 836/14)

Rozklad jazdy

 Linie bezpłatne:

Linie nocne:

Legenda

Od 29 czerwca linia zawieszona

Od 22 czerwca wakacyjne rozkłady jazdy

Od 29 czerwca wakacyjne rozkłady jazdy

Fundusze Europejskie

banner fundusze

Rozkłady mobilne

Bilety zBiletem w Kielcach

logo2

Bilety z moBILET w Kielcach

moBILET RGB Registered

Jak dojade

 white2.png

Bilety z mPay w Kielcach

logo mpay

Bilety ze SkyCash w Kielcach

SkyCash

ePUAP

epuap

Dworzec autobusowy

dworzec

Kielecka karta miejska

Biuletyn Informacji Publicznej

logo5 h

Online

Odwiedza nas 49  gości oraz 0 użytkowników.